Kontakt: Send a mail to René Aagaard via: contact@the-discographer.dk
ODA NIELSEN - en illustreret diskografi
BRĜDRENE ADAM OG JOHANNES POULSEN - en illustreret diskografi
POUL REUMERT - en illustreret diskografi
HENRY SEEMANN - en illustreret diskografi